ENGLISH

Kurumsal

    Arkem Kimya San. ve Tic. A.Ş. entegre yönetim sistemi kapsamı, kimyasal hammaddelerin tedariği ve satışıdır. Faaliyetler İstanbul merkez yönetiminde iç/dış husus ve ilgili taraf beklentileri değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Nakliye, depolama, terminal hizmetleri ve elleçleme faaliyetleri dış kaynaklı olarak yönetilmektedir. İstanbul merkez ofis çevresinde okul, binalar ve ormanlık alanlar bulunmaktadır. Şirket faaliyetleri gereği emisyon salımı, gürültü ve alıcı ortam deşarjı mevcut değildir. Ofis kaynaklı atıklar mevzuat kapsamında yönetilmekte ve sıfır atık faaliyetleri sürdürülmektedir.


  Kalite Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda kimyasal hammaddelerin tedariği, depolanması ve dağıtımını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirir. Müşteri memnuniyetini, kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak görür ve Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmayı iş odağında tutar. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

   Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • Kaliteli ürün ve hizmeti, doğayı ve insanı gözeterek güvenli koşullarda sunmayı,
 • Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere hızlı çözümler üreterek memnuniyetlerini sağlamayı,
 • Uygun olmayan ürün yönetimi kapsamında kalıcı çözümler üreterek, sürdürülebilir aksiyonlar ile hata tekrarı yaşanmamasını güvence altına almayı,
 • Çalışanlarımızın eğitimlerini önemseyerek, kalite yönetim sistemini geliştirecek ve iyileştirecek fikir üretmelerini desteklemeyi,
 • Her bir sürecimize konu olan ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, süreçleri bu ihtiyaç ve beklentileri karşılama yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • Tedarikçiler, üçüncü taraf imalatçılar ve lojistik şirketleri dahil tüm iş ortaklarımızla katma değerli ilişkiler kurarak kalite şartlarının sağlanmasını garanti altına almayı,
 • Operasyonları, tabi olunan tüm mevzuat şartlarına uyum sağlayarak gerçekleştirmeyi,
 • Olası riskleri ve fırsatları gerçekleşmeden önce belirleyip aksiyonları planlamayı ve yol haritaları çıkarmayı,
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, kalite performansını ve hizmet seviyesini geliştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz için gerekli olan her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.


 • Çevre Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda, üstlendiği operasyonların çevreyi koruma ve geliştirme taahhüdü ile yürütülmesini sağlar. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

   Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • İlgili tüm çevre yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını arttırmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayan sürdürülebilir iş modelini takip etmeyi,
 • İklim değişikliği ile mücadeleyi ve uyumu, Yönetim Kurulu dahil olmak üzere Üst Yönetim’in aktif katılımı ile ele almayı, iklim değişikliğinden kaynaklanan risk ve fırsatları belirleyerek tüm iş süreçlerinde önceliklendirmeyi,
 • Faaliyetleri kapsamındaki risklerini ve çevre üzerindeki etkilerini tespit edip, en aza indirmeyi, oluşabilecek çevre kirlilikleri ile ilgili önlem almayı ve çevreyi korumayı,
 • Yasal otoriteler, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile çevresel konularda iş birliği içinde olmayı,
 • Su kaynaklarını verimli kullanmayı ve su tüketimini azaltmayı,
 • Atık yönetimi uygulamaları kapsamında atık oluşumunu kaynağında önlemeyi, geri dönüştürmeyi, oluşan atıkları yönetmeliklere uygun bir şekilde biriktirip bertaraf etmeyi, kurulmuş olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Çevre dostu ürün ve hizmetlerin kullanımını benimsemeyi ve kullanımını teşvik etmeyi,
 • Amaç ve hedefler ile çevresel faaliyetler konusunda başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşları bilgilendirmeyi ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Doğal kaynakları etkin kullanmayı, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltımayı taahhüt ederiz.


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda, üstlendiği operasyonların insan sağlığını koruma ve iş güvenliğini sağlama taahhüdü ile yürütülmesini sağlar. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

   Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • İlgili tüm İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirerek performans arttırmayı,
 • Tüm faaliyet alanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kapsamında yer alan ilgili taraflarla iş birliği içerisinde olmayı,
 • Çalışma ortamındaki tehlike, ramak kala ve olası sağlık bozulma durumlarını tespit etmeyi ve riskleri önlemek için gerekli faaliyetleri planlamayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerine ulaşmak üzere performans kriterlerini oluşturmayı ve izlemeyi,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Organizasyonun tüm seviyesindeki çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda katılımlarını güvence altına almayı ve tüm çalışanlardan gelen fikir ve önerileri karar süreçlerine dahil etmeyi,
 • Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.


 • Sürdürülebilir Tedarik Politikası

   Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumsal değerleri doğrultusunda, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlayan, çevresel, sosyal ve etik standartlara uygun çalışan tedarikçilerle ilişkilere yatırım yapıyoruz.

   UN Global Compact imzacısı olarak, UN Global Compact’in 10 İlkesi’ni kabul ediyor ve tüm tedarik zincirinde bu ilkelerin uygulanmasını gözetiyoruz. Tedarik zincirimizdeki paydaşlarımızın Arkem Kimya Tedarikçi Davranış Kuralları’nı benimsemesini ve bu kuralları uygulamasını bekliyoruz.

   Tedarikçilerimizden ayrıca kendi tedarik zincirleri içerisinde yer alan tedarikçileri de bu politika hakkında bilgilendirmelerini ve onların da bu politikaya uygun şekilde çalışmalarını sağlamaları bir diğer beklentimizdir.

   “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri” yaklaşımımız ve sorumlu satın alma prensiplerimiz doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri tüm değer zincirimizde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm tedarikçi ve paydaşların benzer bakış açısını benimsemeleri için çaba gösteriyoruz.

   Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayan sürdürülebilir iş modelini takip etmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyum sağlamayı,
 • Tedarikçilerle iletişimi farklı iletişim araçlarıyla sürekli olarak güçlendirmeyi,
 • Tedarikçilerimizi çevresel ve sosyal performansları açısından değerlendirmeyi ve değerlendirme sonuçlarına göre mümkün olan durumlarda performansı yüksek olan tedarikçi ile öncelikli olarak çalışmayı,
 • Sosyal ve çevresel performansta sürekli iyileştirme arayışında tedarikçilerimiz ile etkileşime geçmeyi, onları desteklemeyi ve onlarla işbirliği yapmayı,
 • Tedarikçi performanslarını iyileştirmek amacıyla, tedarikçilerin düzeltici faaliyet çalışmalarına yardımcı olmak adına uygun desteği sağlamayı,
 • İklim değişikliği ile mücadeleyi ve uyumu, Yönetim Kurulu dahil olmak üzere Üst Yönetim’in aktif katılımı ile ele almayı,
 • İklim değişikliğinden kaynaklanan risk ve fırsatları belirleyerek tüm iş süreçlerinde önceliklendirmeyi,
 • Tedarik zincirimizi sürdürülebilirliğin temel ilkeleri olan hesap verilebilirlik, şeffaflık, adillik ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda etik kurallara uygun olarak yürütmeyi,
 • Temel insan haklarına ve çalışan haklarına saygılı bir çalışma ortamı sağlamaya önem vermeyi, her türlü ayrımcılığın karşısında yer almayı,
 • Fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini desteklemeyi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması için operasyonel mükemmellik ilkesi ile üstün kalite sağlamak üzere çalışmayı, müşteri odaklı sürekli gelişmeyi benimsemeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Büyümeyi sürdürürken, toplumun temel ihtiyaçlarına cevap vererek sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasını önemsemeyi, bu doğrultuda toplumsal gelişimi destekleyerek değer yaratmayı temel ilkelerimiz olarak benimsiyoruz


 • Bilgi Güvenliği Politikası

   Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda kimyasal hammaddelerin tedariği, depolaması ve dağıtımı üstlendiği faaliyetlerin ithalat, ihracat, transit, gümrükleme işlemleri ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, satın alma, mühendislik, hukuk, raporlama, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları koruma amacıyla kullandığı bilişim güveliğini ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun şekilde benimser, tüm süreçleri bu ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlayarak uygular.

   Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • İş süreçlerimizde bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği sorumluluğunu üstlenmesini sağlayacak eğitim ve farkındalığı sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek,yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm çalışanların ve paydaşların bilinç ve farkındalıklarını artırmayı,
 • Ana ve destekleyen tüm iş süreç ve faaliyetlerinin iş sürekliliği performansını arttırmayı,
 • İş gereksinimleri, düzenlemeler ve yasal gerekliliklere uygun olarak yönlendirme ve destek sağlamayı,
 • Şirketin tüm çalışanları, ortakların, yüklenicilerin, müşteri, tedarikçi, danışman ve diğer herhangi bir kişinin veya kuruluşun sorumluluklarını belirlemeyi,
 • İş stratejisi ve hedefleri doğrultusunda güvenlik amaçlarını ve ilkelerini desteklemeyi, riskleri azaltmayı,
 • Bilgi güvenliği olaylarının etkisini önleyerek ve en aza indirerek risklerin yönetimini optimize etmeyi,
 • Tüm bilgi güvenliği ihlallerinin rapor edilmesini, araştırılmasını ve gerektiğinde uygun önlemlerin alınmasını sağlamayı,
 • Destekleyici Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikalarının ve prosedürlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve ilerici iyi çalışma uygulamalarını sağlamak için sürekli iyileştirmenin sürdürmeyi,
 • Bilgi güvenliği gereksinimlerinin tüm ilgili taraflara düzenli olarak iletilmesini sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi ve sürdürülebilir büyümemizi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması için yetkinlik ve yeterlilikteki kaynakları tahsis ederek kurumsal rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamayı ve etkin bir bilgi güvenliği risk yönetim yaklaşımı ile bunları değerlendirmeyi,
 • Bilgi güvenliği özelinde hedefler belirleyerek risk yönetim faaliyetleri çerçevesinde bu faaliyetleri değerlendirmeyi ve hayata geçirmeyi,
 • Bilgi güvenliği alanında tabi olunan ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere uyumu garanti altına almayı,
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurmayı ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almayı,
 • Bilgi güvenliği gereksinimlerini kurumsal iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gereken kontrollerin tesis edilmesini ve gözetimini bu politikaya bağlı alt politikalar, prosedürler ve talimatlar vasıtasıyla sağlamayı taahhüt ederiz.
 •  Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
   Levend Kokuludağ