ENGLISH

İzopropil Asetat

Yaygın Tanımlamaları: asetik asit izopropil ester; Asetik asit 1-metil-etil ester; IPAc; İkincil-propil asetat; 1-metil-etil asetat; 2-propil asetat; 2-asetoksipropan
CAS : 108-21-4
EC: 203-561-1
Index: 607-024-00-6
Kimyasal Formülü: C5H10O2

Yapısal formülü

Skeletal formula of isopropyl acetateİzopropil Asetat Genel Özellikleri
İzopropil asetat berrak, renksiz, hoş kokulu, yanıcı bir sıvıdır. Tüm yaygın organik çözücülerle (alkoller, ketonlar, glikoller, esterler) yüksek oranda karışabilir, ancak suda çok az karışabilirliğe sahiptir.

Fiziksel Özellikleri

Fiziksel görünüm
Fiziksel hal @ 20 ºC: Sıvı
Görünüm: Berrak
Renk: Renksiz
Koku: Meyveli koku, Aromatik koku
Koku eşiği: 2 mg/m³ - 176 mg/m³

Uçuculuk
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı: 88.5 ºC
Buhar basıncı @ 20 ºC: 6.07 kPa
Buhar basıncı @ 50 ºC: 25815.35 Pa (25.82 kPa)
Buharlaşma hızı @ 20 ºC:  Geçerli değil *

Ürün karakterizasyonu
Yoğunluk @ 20 ºC: 883.8 kg/m³
Bağıl yoğunluk @ 20 ºC: 0.877
Dinamik viskozite @ 20 ºC: 0.53 cP
Kinematik viskozite @ 20 ºC: 0,602 mm2/s
Kinematik viskozite @ 40 ºC: Geçerli değil *
Konsantrasyon: Geçerli değil *
pH: Geçerli değil *
Buhar yoğunluğu @ 20 ºC: Geçerli değil *
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su @ 20 ºC: 1.28
Çözünürlüğü su içinde @ 20 ºC: 31.9 g/L
Çözünebilirlik özelliği: Geçerli değil *
Bozunma sıcaklığı: Geçerli değil *
Erime noktası/donma noktası: < -70 ºC
Patlayıcı özellikler: Geçerli değil *
Oksitleyici özellikler: Geçerli değil *

Alevlenirlik
Parlama noktası: 5 ºC
Alevlenirlik (katı, gaz): Geçerli değil *
Otomatik tutuşma sıcaklığı: 460 ºC
Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: 1,8 %Hacim
Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: 8 %Hacim

Patlayıcı
Alt patlayıcı limitleri: Geçerli değil *
Üst patlayıcı limitleri: Geçerli değil *

Diğer bilgiler
Yüzeysel gerilim @ 20 ºC: Geçerli değil *
Kırılım indeksi: Geçerli değil *
*Ürünün özelliği dolayısıyla geçerli değildir, tehlikelilik düzeyiyle ilgili karakteristik bilgi vermemektedir

Kullanım Alanları

* Plastik filmlere uygulanan gravür baskı mürekkepleri
* Boya
* Temizlik ürünleri ve kozmetik/kişisel bakım endüstrisi