ENGLISH

N-propil Asetat

Yaygın Tanımlamaları: asetik asit n-propil ester; propil ethanoat
CAS: 109-60-4
EC: 203-686-1
Index: 607-024-00-6
Kimyasal Formülü: C5H10O2

Yapısal formülü

Skeletal formula of propyl acetate

N-propil Asetat Genel Özellikleri
N-propil asetat, asetona benzer bir kokuya sahip renksiz, uçucu bir çözücüdür. Doğal  ve nitroselüloz, selüloz asetat butirat, polyester, alkid ve akrilik reçineler için iyi bir çözücüdür. Birçok organik çözücü ile karışabilir.

Fiziksel Özellikleri

Fiziksel görünüm
Fiziksel hal @ 20 ºC: Sıvı
Görünüm: Berrak
Renk: Renksiz
Koku: Hafif
Koku eşiği: Geçerli değil *

Uçuculuk
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı: 101.6 ºC
Buhar basıncı @ 20 ºC: 3.3 mPa
Buhar basıncı @ 50 ºC: 15340.25 Pa (15.34 kPa)
Buharlaşma hızı @ 20 ºC:  Geçerli değil *

Ürün karakterizasyonu
Yoğunluk @ 20 ºC: 888 kg/m³
Bağıl yoğunluk @ 20 ºC: 0.89
Dinamik viskozite @ 20 ºC: 0.59 cP
Kinematik viskozite @ 20 ºC: 0,67 cSt
Kinematik viskozite @ 40 ºC: Geçerli değil *
Konsantrasyon: Geçerli değil *
pH: Geçerli değil *
Buhar yoğunluğu @ 20 ºC: 3.5 *
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su @ 20 ºC: 1.24
Çözünürlüğü su içinde @ 20 ºC: Geçerli değil *
Çözünebilirlik özelliği: Geçerli değil *
Bozunma sıcaklığı: Geçerli değil *
Erime noktası/donma noktası:  -92 ºC
Patlayıcı özellikler: Geçerli değil *
Oksitleyici özellikler: Geçerli değil *

Alevlenirlik
Parlama noktası: 14 ºC
Alevlenirlik (katı, gaz): Geçerli değil *
Otomatik tutuşma sıcaklığı: 450 ºC
Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: 2 %Hacim
Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: 8 %Hacim

Patlayıcı
Alt patlayıcı limitleri: Geçerli değil *
Üst patlayıcı limitleri: Geçerli değil *

Diğer bilgiler
Yüzeysel gerilim @ 20 ºC: Geçerli değil *
Kırılım indeksi: Geçerli değil *
*Ürünün özelliği dolayısıyla geçerli değildir, tehlikelilik düzeyiyle ilgili karakteristik bilgi vermemektedir

Kullanım Alanları
• Boya
• Baskı mürekkepleri
• Ahşap Cilaları
• Aerosol Spreyleri
• Kozmetik / Kişisel Bakım
• Koku / Esans
• Proses Solventi