ENGLISH

Ethyl Alcohol - Natural

Denatüre Tarımsal Etil Alkol  min. 96%

Yaygın Tanımlamaları: Etanol , Etil Alkol

CAS: 64-17-5

EC: 200-578-6

Index: 603-002-00-5

Kimyasal Formülü: C2H5OH

Yapısal formülü:

 

Denatüre Tarımsal Etil Alkol  min. 96% Genel Özellikleri:

Etanol renksiz, hafif kokulu ve yanıcı bir sıvıdır.

Fiziksel Özellikleri:

Fiziksel görünüm:

Fiziksel hal @ 20 ºC:                                                              Sıvı

Görünüm:                                                                              Berrak

Renk:                                                                                     Renksiz

Koku:                                                                                     Karakteristik

Koku eşiği:                                                                             Geçerli değil *

Uçuculuk:

Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı:                      78 ºC

Buhar basıncı @ 20 ºC:                                                         44 mmHg

Buhar basıncı @ 50 ºC:                                                         Geçerli değil *

Buharlaşma hızı @ 20 ºC:                                                      3,10

Ürün karakterizasyonu:

Yoğunluk @ 20 ºC:                                                                0.8039

Bağıl yoğunluk @ 20 ºC:                                                        Geçerli değil *

Dinamik viskozite @ 20 ºC:                                                    1,19 cps

Kinematik viskozite @ 20 ºC:                                                 1,45 cSt

Kinematik viskozite @ 40 ºC:                                                 Geçerli değil *

Konsantrasyon:                                                                      Geçerli değil *

pH:                                                                                         Nötr

Buhar yoğunluğu @ 20 ºC:                                                    1,59

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su @ 20 ºC:                               Geçerli değil *

Çözünürlüğü su içinde @ 20 ºC:                                            Geçerli değil *

Çözünebilirlik özelliği:                                                            Su ile karışabilir. Çoğu organik çözücüde çözünür.

Bozunma sıcaklığı:                                                                 Geçerli değil *

Erime noktası/donma noktası:                                                -117,3 ºC

Patlayıcı özellikler:                                                                 Geçerli değil *

Oksitleyici özellikler:                                                               Geçerli değil *

Alevlenirlik:

Parlama noktası:                                                                     13-17 ºC

Alevlenirlik (katı, gaz):                                                                        Geçerli değil *

Otomatik tutuşma sıcaklığı:                                                    422 ºC

Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:                                      3,3 %Hacim

Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:                                     19 %Hacim

Patlayıcı:

Alt patlayıcı limitleri:                                                                Geçerli değil *

Üst patlayıcı limitleri:                                                              Geçerli değil *

Diğer bilgiler:

Yüzeysel gerilim @ 20 ºC:                                                     Geçerli değil *

Kırılım indeksi:                                                                       Geçerli değil *

*Ürünün özelliği dolayısıyla geçerli değildir, tehlikelilik düzeyiyle ilgili karakteristik bilgi vermemektedir

Kullanım Alanları:

*Kozmetik endüstrisi

*Dezenfektan

*Temizlik ürünleri

*Boya ve lak üretimi